Aktualita

warning: Creating default object from empty value in /home/www/data/sk.utc.skasef/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1364.

Výťah z volebného poriadku - voľby do študentskej časti AS EF

§2 Voľby
Voľby do študentskej časti AS EF sa organizujú ako doplnkové, v jednom stupni. Hodnotenie výsledkov volieb prebieha v dvoch kolách. V prvom kole postupujú kandidáti s najvyšším počtom hlasov za daný stupeň štúdia. V druhom kole postupujú kandidáti s najvyšším počtom hlasov na miesta neobsadené v prvom kole hodnotenia. Títo zástupcovia sú volení spomedzi všetkých kandidátov bez ohľadu na stupeň štúdia, za ktorý kandidujú.
§4 Priebeh volieb do študentskej časti AS EF

Študijný referát - zmena úradných hodín

PONDELOK – STREDA 9,00 – 11,00 13,00 – 14,00
ŠTVRTOK 13,00 – 14,00
platí do odvolania

Podmienky postupu z 3. do 4. ročníka

VYHLÁŠKA DEKANA EF č.4/2007

pre študentov 3. ročníka inžinierskeho štúdia – postup do 4. ročníka v akademickom roku 2007/08

Nakoľko končí štúdium študijných odborov podľa Zákona 172/1990 Z.z. určujem podmienky postupu do 4. ročníka inžinierskeho štúdia podľa Študijného a skúšobného poriadku EF nasledovne:

Povinne volitelné a výberové predmety

VYHLÁŠKA DEKANA EF č.2/2007

pre študentov 1., 2., 3. a 4. ročníka

Študenti 1., 2., 3. a 4. ročníka EF sa prihlásia na jednotlivé povinne voliteľné a výberové predmety pre akademický rok 2007/2008.

Termín prihlásenia: od 12.3.2007 do 15.3.2007
Miesto prihlásenia: na príslušných odborných katedrách.

doc. Ing. Ján MICHALÍK, PhD.
d e k a n
V Žiline 6.3.2007

Prijímacie konanie na doktoradské štúdium

Dekan Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline v zmysle v zmysle zákona . 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene doplnení niektorých zákonov a poda § 54 o z n a m u j e ,
že prijíma prihlášky na denné (3 roky) a externé (5 rokov) doktorandské študijné programy na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, v akademickom roku 2007/2008 v týchto študijných programoch :

5.2.10 - Teoretická elektrotechnika
5.2.11 - Silnoprúdová elektrotechnika
5.2.14 - Riadenie procesov - študijný odbor: Automatizácia
5.2.15 Telekomunikácie

Syndikovat obsah