Prospechové štipendiá pre 1. ročník

SMERNICA DEKANA č.1 EF
k prospechovým štipendiám v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR
č. 453/2005 Z.z. , § 2, 3, pre akademický rok 2006/07
PRE ŠTUDENTOV 1. ROČNÍKA

Prospechové štipendium sa prizná študentovi 1. ročníka v letnom semestri za výborné plnenie študijných povinností v období zimného semestra.

Prospechové štipendium na EF poberá ten študent 1. ročníka, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

  1. Je študentom študijného programu v prvom roku štúdia, študujúci v dennej forme štúdia.
  2. Úspešné absolvovanie zapísaných predmetov v zimnom semestri 2006/07. Podmienkou je získanie minimálne 30 kreditov za zimný semester 2006/07. Započítavajú sa kredity za všetky zapísané a splnené predmety, t.j. za povinné, povinne voliteľné i výberové predmety.
  3. Pri zoradení študentov do tabuľky podľa aritmetického priemeru známok sa umiestnil na 1. až 21. mieste (10 000 Sk) alebo na 22. až 42. mieste (5 000 Sk). V prípade rovnosti aritmetického priemeru známok sú ďalšími kritériami (v tomto poradí) : aritmetický priemer za povinné predmety, počet opakovaní skúšok a vážený priemer známok.

Odpovědět

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování