Prijímacie konanie na doktoradské štúdium

Dekan Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline v zmysle v zmysle zákona . 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene doplnení niektorých zákonov a poda § 54 o z n a m u j e ,
že prijíma prihlášky na denné (3 roky) a externé (5 rokov) doktorandské študijné programy na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, v akademickom roku 2007/2008 v týchto študijných programoch :

5.2.10 - Teoretická elektrotechnika
5.2.11 - Silnoprúdová elektrotechnika
5.2.14 - Riadenie procesov - študijný odbor: Automatizácia
5.2.15 Telekomunikácie

s nástupom od 1.10.2007. Uchádza o doktorandské štúdium sa prihlasuje na vypísané témy. Základnou podmienkou prijatia na študijné programy tretieho stupa je absolvovanie vysokoškolského študijného programu druhého stupňa . Predpokladaný poet prijímaných uchádzaov o štúdium pre dennú formu je 20 a pre externú formu štúdia 20. Termín podávania prihlášok na doktorandské štúdium je do 11. 5. 2007. Prihlášky na doktorandské štúdium (tlaivo na www.fel.uniza.sk, veda, výskum a doktorandské štúdium) je možné poda na dekanáte EF ŽU v Žiline, referát vedy a výskumu, Veký diel, 1.posch., . dv. D103, prípadne poštou na horeuvedenú adresu Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline. Témy dizertaných prác budú zverejnené do 16. 3. 2007 na www.fel.uniza.sk, veda, výskum a doktorandské štúdium.
Školné a poplatky spojené so štúdiom v externej forme štúdia sú stanovené v prílohe . 1 smernice
. 43 (www.fel.uniza.sk, veda, výskum a doktorandské štúdium) :
- platba za úkony spojené s vykonaním dizertanej skúšky : 5.000,– Sk
- platba za úkony spojené s obhajobou dizertanej práce : 12.000,– Sk
V zmysle uvedenej smernice sa za prijímacie konanie vyberá poplatok od všetkých uchádzaov vo
výške 500,– Sk a uhrádza sa na úet Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina , íslo
7000269917/8180, variabilný symbol 693.
Výber uchádzaov sa uskutoní prijímacím konaním na EF ŽU v Žiline da 26. 6. 2007. Uchádzai budú
pozvaní písomne. Prijímacie konanie je proces umožujúci zistenie odbornej znalosti uchádzaov v problematike zvoleného študijného programu a predpoklad na samostatnú vedeckú prácu. Súasou prijímacieho konania je overenie znalostí z daného študijného programu a jedného svetového jazyka.
K prihláške na doktorandské štúdium uchádza musí doloži doklady:
- životopis
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (vysvedenie o štátnej záverenej skúške a diplom o ukonení VŠ)
- výpis výsledkov magisterského alebo inžinierskeho štúdia, ktorý vydáva študijné oddelenie vysokej školy
- osobný dotazník (tlaivo na www.fel.uniza.sk, veda, výskum a doktorandské štúdium)
- súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, prípadne odborné posudky o týchto prácach, ak boli vypracované a súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej innosti.
- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Odpovědět

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování