Posudzovanie vynikajúcich študijných povinností za účelom vyplácania prospechových štipendií

Posudzovanie vynikajúcich študijných povinností za účelom vyplácania prospechových štipendií
$1.
Posudzovanie vynikajúcich študijných povinností sa riadi podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.453/2005 Zb., z 28.septembra 2005.

$2.
Prospechové štipendium sa priznáva desiatim percentám zo všetkých študentov Elektrotechnickej fakulty, ktorí sú zapísaní ako študenti dennej formy štúdia prvého (bakalárskeho) alebo druhého (inžinierskeho) stupňa štúdia.

$3.
Prospechové štipendium na EF môže poberať študent, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
1. Za predchádzajúci akademický rok má splnené všetky zapísané študijné povinnosti
- Podľa odporúčaného študijného plánu1) v danom akademickom roku pre študentov študijných programov.
- Predpísané učebným plánom v danom akademickom roku pre študentov študijných odborov.
2. Do posudzovaného akademického roka si preniesol najviac jednu nesplnenú povinnosť podľa odporúčaného študijného plánu, resp. učebného plánu, z predchádzajúceho akademického roka štúdia.
3. Nemal v predchádzajúcom akademickom roku prerušené štúdium.
4. Počas štúdia nemal v posudzovanom akademickom roku uznané skúšky zo štúdia iného stupňa alebo odboru.
5. Je riadne zapísaný ako študent dennej formy prvého alebo druhého stupňa štúdia.

$4.
Prospechové štipendium sa priznáva za vynikajúce študijné výsledky, ktoré sa posudzujú u študentov podľa aritmetického priemeru známok za predchádzajúci akademický rok, u študentov prvého ročníka za prvý semester.

$5.
Do aritmetického priemeru sa započítavajú len výsledky predmetov zapísaných podľa odporúčaného študijného plánu, resp. učebného plánu, za predchádzajúci akademický rok.

$6.
V prípade rovnosti aritmetického priemeru známok je ďalším kritériom vážený študijný priemer, pri ďalšej rovnosti sa berie do úvahy minimálny počet opravných termínov.

1) Odporúčaný študijný plán pre študentov študijných programov podľa §3, odst. 4 Študijného poriadku Elektrotechnickej fakulty ŽU je súčasťou študijného programu a predstavuje harmonogram štandardnej dĺžky štúdia.