Študentská komora Akademického senátu Elektrotechnickej fakulty
Informácie pre študentov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity

ERASMUS

OZNAMUJEME ŠTUDENTOM DENNÉHO ŠTÚDIA NA ELEKTROTECHNICKEJ FAKULTE ŽU, ŽE DŇA 22. 3. 2007 O 9.00 HOD. SA V ZASADAČKE EF ŽU (ND 117) USKUTOČNÍ KONKURZ NA VÝBER ŠTUDENTOV, KTORÍ BUDÚ MAŤ MOŽNOSŤ V AKADEMICKOM ROKU 2007/2008 ABSOLVOVAŤ ERASMUS ŠTUDIJNÝ POBYT NA NIEKTOREJ Z PARTNERSKÝCH ZAHRANIČNÝCH UNIVERZÍT. OBSAHOM KONKURZU BUDE NEFORMÁLNY POHOVOR VO ZVOLENOM CUDZOM JAZYKU. PRIHLÁŠKA A ZOZNAM PARTNERSKÝCH UNIVERZÍT SÚ UVEDENÉ V PRÍLOHE.

Prijímacie konanie na doktoradské štúdium

Dekan Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline v zmysle v zmysle zákona . 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene doplnení niektorých zákonov a poda § 54 o z n a m u j e ,
že prijíma prihlášky na denné (3 roky) a externé (5 rokov) doktorandské študijné programy na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, v akademickom roku 2007/2008 v týchto študijných programoch :

5.2.10 - Teoretická elektrotechnika
5.2.11 - Silnoprúdová elektrotechnika
5.2.14 - Riadenie procesov - študijný odbor: Automatizácia
5.2.15 Telekomunikácie

Prospechové štipendiá pre 1. ročník

SMERNICA DEKANA č.1 EF
k prospechovým štipendiám v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR
č. 453/2005 Z.z. , § 2, 3, pre akademický rok 2006/07
PRE ŠTUDENTOV 1. ROČNÍKA

Prospechové štipendium sa prizná študentovi 1. ročníka v letnom semestri za výborné plnenie študijných povinností v období zimného semestra.

Prospechové štipendium na EF poberá ten študent 1. ročníka, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

  1. Je študentom študijného programu v prvom roku štúdia, študujúci v dennej forme štúdia.

Ponuka práce

Prinášame vám ponuku na zamestnanie od spoločnosti AGO Europe s.r.o. / AGO Engineering s.r.o. (AGO Group). Prosíme prípadných zaujemcov, aby tiež napísali do odkazov na našu stránku, ako pri kontatkovaní spoločnosti dopadli.

Stručná charakteristika spoločnosti

Našim klientom je medzinárodná spoločnosť s 30 ročnou tradíciou. Spoločnosť sa zaoberá vývojom a výrobou špeciálnych technológii na spracovanie ocele.

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

Správa zo stretnutia ŠKASEF s vedením fakulty

Dňa 8.2. sa uskutočnilo stretnutie členov ŠKASEF a niektorých doktorandov s vedením fakulty zastúpeným p. dekanom J. Michalíkom, p. Trunkvalterom (prodekanom pre vzdelávanie) a p. Burym (prodekanom pre výskum). Tieto stretnutia budú náhradou za zmenenú podobu zasadnutia kolégia dekana, kde sa členovia ŠKASEF zúčastňovali.

Reč bola o chystanom novom vysokoškolskom zákone, ktorý by mal vstúpiť v platnosť už budúci akademický rok. Momentálne návrh zákona študujeme a v budúcnosti vám podáme zopár informácií.

Syndikovat obsah