Zápis o voľbách do ŠK AS EF 2008

Zápis o voľbách do Študentskej Komory Akademického Senátu Elektrotechnickej fakulty 2008

Na svojom stretnutí konanom dňa 31.3.2008 ŠKASEF zvolila volebnú komisiu v zložení: Tomáš Ontko, Veronika Ďurčeková, Mário Humenský. Do termínu pre uzavretie podávania návrhu kandidátov t.j. do 30.4.2008 boli navrhnutí celkom 8 kandidáti. Voľby do ŠKASEF sa konali dňa 6.5.2008 v Žiline, v čase od 10:00 do 12:00 v priestoroch dekanátu EF, od 17:00 do 18:00 v priestoroch vrátnice blokov E-F a od 18:00 do 19:00 v priestoroch vrátnice blokov G - H. Voľba zástupcu za Detašované pracovisko v Liptovskom Mikuláši bude prebiehať osobitne.

Výsledky volieb:

V prvom kole volieb boli zvolení za nových členov ŠKASEF :

Lukáš Kmeťo s počtom hlasov 62, za bakalársky stupeň štúdia a
Ing. Martin Matula s počtom hlasov 41, za doktorandský stupeň štúdia

V prvom kole postúpili študenti s najvyšším počtom hlasov z kandidátov tých stupňov štúdia, ktoré by s platnosťou od 1.10.2008 neboli v študentskej časti AS EF zastúpené.

V druhom kole volieb boli zvolení za nových členov ŠKASEF :

Erika Fullajtárová s počtom hlasov 79, za inžiniersky stupeň štúdia a
Soňa Rybanská s počtom hlasov 49, za bakalársky stupeň štúdia

V druhom kole postúpili kandidáti s najvyšším počtom hlasov z celkového počtu ostatných kandidátov.

Zoznam kandidátov ostávajúcich v poradí je nasledovný:
Peter Kaľavský,Matej Petrík, Tomáš Nemec, Ján Lamoš

Novými členmi ŠKASEF, zvolenými na funkčné obdobie 2 rokov (od 1.10.2008) sú teda :
1. Lukáš Kmeťo (Katedra telekomunikácií a multimédií, 2. ročník )
2. Ing. Martin Matula (Katedra telekomunikácií a multimédií, doktorand)
3. Erika Fullajtárová (Katedra telekomunikácií a multimédií, 3. ročník)
4. Soňa Rybanská ( Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva, 1. ročník)

V Žiline dňa 7.5.2008 členovia volebnej komisie :

Tomáš Ontko, Veronika Ďurčeková, Mário Humenský